Przejdź do treści

Dokumenty

 1. Rowerowa Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę Pielgrzymka, jest organizowana przez Kurię Diecezjalną w Tarnowie Organizator
 2. Nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Pielgrzymki (zarówno od strony duchowej jak i organizacyjnej) czuwa jej Dyrektor mianowany przez Biskupa Tarnowskiego.
 3. Charakter i cel Pielgrzymki

 4. Pielgrzymka jest czytelnym znakiem wędrującego Kościoła, który w drodze uświęca się przez prawdę i miłość. Jest aktem wyłącznie religijnym o charakterze dziękczynno-pokutnym. Zatem odznacza się duchem modlitwy i ofiary oraz porządkiem zewnętrznym.
 5. Głównymi celami Pielgrzymki są:
  1. ożywienie wiary uczestników oraz napotkanych osób,
  2. wyjednywanie łask przez modlitwę i trud pielgrzymi,
  3. formowanie postawy chrześcijańskiej,
  4. tworzenie wspólnoty między ludźmi.
 6. Warunki uczestnictwa

 7. Uczestnikiem Pielgrzymki [dalej: Pielgrzymem], może być osoba która:
  1. jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym,
  2. posiada umiejętność kierowania rowerem w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych uczestników Pielgrzymki i ruchu drogowego, lub jako dziecko do 10 roku życia jest przewożona przez inną osobę pełnoletnią na rowerze posiadającym dodatkowe siodełko zapewniające bezpieczną jazdę,
  3. we wskazanym przez Organizatora czasie i formie dokonała zapisu,
  4. zaakceptowała niniejszy Regulamin,
  5. wniosła opłatę na koszty organizacyjne Pielgrzymki wskazaną przez Organizatora.
 8. Osoba niepełnoletnia może uczestniczyć w Pielgrzymce pod następującymi warunkami:
  1. poniżej 10 roku życia, będąc przewożona przez inną osobę pełnoletnią na rowerze posiadającym dodatkowe siodełko zapewniające bezpieczną jazdę,
  2. od 10 do 16 roku życia na własnym rowerze, wyłącznie pod opieką rodzica lub dorosłego opiekuna, którzy muszą jechać w tej samej kolumnie Pielgrzymki,
  3. od 16 roku życia na własnym rowerze, posiadając pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Pielgrzymce.
 9. Obowiązki Pielgrzyma

 10. Każdy Pielgrzym Rowerowej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę:
  1. przestrzega przepisów ustawy „Kodeks Drogowy”,
  2. respektuje ustalone przez Organizatora „Zasady jazdy” (patrz załącznik),
  3. stosuje się do zarządzeń władz lokalnych (m.in. do zakazu kąpieli w rzekach i jeziorach, rozpalania ognisk, niszczenia przyrody itp.),
  4. stosuje się do poleceń Dyrektora Pielgrzymki, liderów poszczególnych grup pielgrzymkowych i wskazań służb porządkowych,
  5. dba o sprawność swojego roweru,
  6. nosi w widocznym miejscu legitymację pielgrzyma,
  7. zachowuje strój godny pielgrzyma (podczas jazdy, nabożeństw, noclegów itp.),
  8. zachowuje abstynencję od nikotyny, alkoholu, narkotyków i innych używek,
  9. uczestniczy w codziennej Mszy Świętej oraz w innych punktach programu duchowego Pielgrzymki,
  10. troszczy się o życzliwość, kulturę bycia, wrażliwość na potrzeby innych (zwłaszcza słabszych i starszych), co w sposób szczególny na Pielgrzymce wyraża się również poprzez zwracanie się do innych „bracie”, „siostro”.
 11. Pielgrzym jest całkowicie odpowiedzialny za własne rzeczy i za ich odpowiednie zabezpieczenie (m.in. do transportu). Organizator nie bierze odpowiedzialności za ich uszkodzenie.
 12. Prawa Pielgrzyma

 13. Pielgrzym ponosi całkowitą odpowiedzialność za dokonane przez niego zniszczenia w miejscach noclegowych i jest zobowiązany do pokrycia kosztów ich naprawy.
 14. W miejscach postoju Pielgrzym zachowuje czystość. Odpadki i śmieci zostawia tylko w miejscach wyznaczonych.
 15. Pielgrzym oraz osoba postronna nie może bez zgody Dyrektora rozpowszechniać żadnych materiałów czy emblematów, ani zbierać jakichkolwiek ofiar.
 16. Pielgrzym jest całkowicie odpowiedzialny za własne rzeczy i za ich odpowiednie zabezpieczenie (m.in. do transportu). Organizator nie bierze odpowiedzialności za ich uszkodzenie.
 17. Pielgrzym ponosi całkowitą odpowiedzialność za dokonane przez niego zniszczenia w miejscach noclegowych i jest zobowiązany do pokrycia kosztów ich naprawy.
 18. W miejscach postoju Pielgrzym zachowuje czystość. Odpadki i śmieci zostawia tylko w miejscach wyznaczonych.
 19. Pielgrzym oraz osoba postronna nie może bez zgody Dyrektora rozpowszechniać żadnych materiałów czy emblematów, ani zbierać jakichkolwiek ofiar.
  1. Pielgrzym jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), które obowiązuje przez cały czas trwania Pielgrzymki.
  2. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne Pielgrzymki.
  3. Organizator zapewnia Pielgrzymom elementy posiłków w wymiarze określonym przy zapisie na Pielgrzymkę.
  4. Organizator zapewnia Pielgrzymom noclegi w szkołach, remizach i innych pomieszczeniach oraz we własnych namiotach na polu namiotowym przygotowanym przez Organizatora. W duchu pokuty należy nastawić się na liczne niewygody. Zabiegi higieniczne dozwolone są jedynie w wyznaczonych miejscach. Cisza nocna obowiązuje od godz. 2200. Niedopuszczalne są noclegi koedukacyjne, za wyjątkiem rodzin.
  5. Organizator zapewnia przewóz dużego bagażu z punktów rozpoczęcia Pielgrzymki, między poszczególnymi miejscami noclegowymi oraz po jej zakończeniu do wspomnianych wyżej punktów.
 20. Ze względu na bezpieczeństwo pątników pielgrzymce będą mogły towarzyszyć tylko samochody służbowe. Samochody prywatne nie mogą towarzyszyć pielgrzymom. Wyjątek stanowią samochody zgłoszone, oznakowane i pozostające w dyspozycji kierownictwa pielgrzymki. Kierowcy są zobowiązani do przestrzegania przepisów i wskazań służb porządkowych Pielgrzymki.
 21. Postanowienia końcowe

 22. Nieprzestrzeganie powyższego Regulaminu, a także postawa niegodna Pielgrzyma, skutkuje usunięciem z Pielgrzymki i powrotem do domu we własnym zakresie.
 23. Wszelkie kwestie nie ujęte w tym Regulaminie rozstrzyga Dyrektor Pielgrzymki.
 1. Pielgrzym przed wyruszeniem na trasę zobowiązany jest posiadać:
  1. sprawny rower posiadający dzwonek,
  2. światło samodzielnie świecące z przodu koloru białego,
  3. światło samodzielnie świecące z tyłu koloru czerwonego.
 2. Pielgrzym jest zobowiązany jechać w kolumnie do której został przyporządkowany. Zabrania się poruszania na własną rękę poza kolumną. Takie zachowanie skutkuje usunięciem z Pielgrzymki.
 3. Pielgrzym jest zobowiązany do poruszania się tylko i wyłącznie po wyznaczonej przez Organizatora trasie.
 4. Pielgrzym jest zobowiązany do jazdy w kasku ochronnym i w kamizelce odblaskowej.
 5. W czasie jazdy należy zachowywać szczególną ostrożność, oraz unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa w następujących sytuacjach:
  1. włączanie się do ruchu,
  2. zmiana kierunku jazdy lub zajmowanego pasa ruchu,
  3. zbliżanie się do skrzyżowania, przejścia dla pieszych, przejazdu kolejowego,
  4. jazda w czasie deszczu lub bezpośrednio po nim.
 6. Kierującemu rowerem zabrania się:
  1. jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu tj. innego rowerzysty,
  2. jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach,
  3. trzymania się pojazdów czy innych uczestników,
  4. korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku,
  5. wyprzedzania innych pielgrzymów oraz gwałtownego hamowania.
 7. Pielgrzym porusza się w zorganizowanej kolumnie, w której liczba rowerzystów nie może przekraczać 15 osób. Odległość między jadącymi kolumnami rowerów nie może być mniejsza niż 200 m.
 8. Pielgrzym porusza się pod kierownictwem pilotów kolumn (prowadzącego i zamykającego), których wyznacza kierownictwo Pielgrzymki. Jazda odbywa się w tempie wyznaczonym przez prowadzącego kolumnę.
 9. Obowiązuje zbiorowa dyscyplina i bezwzględne posłuszeństwo pilotom grupy, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo osób jadących w danej kolumnie.
 10. Pielgrzymi wraz z pilotami, zatrzymują się na postój tylko w wyznaczonych przez Organizatora miejscach.
 11. W razie awarii roweru należy zjechać na pobocze, powiadomić pilota zamykającego kolumnę i usunąć awarię. Jeżeli Pielgrzym nie potrafi usunąć awarii doraźnymi środkami, należy poczekać na samochód techniczny.
 1. Dokonując zgłoszenia do udziału w pielgrzymce poprzez formularz elektroniczny, Pielgrzym wyraża zgodę w formie oświadczenia na przetwarzanie danych osobowych na warunkach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dalej: RODO). W Kościele katolickim sprawy te reguluje Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski z dnia 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r.
 2. Administrator: Administratorem danych osobowych jest Diecezja Tarnowska Kościoła Rzymskokatolickiego (adres siedziby: 33-100 Tarnów, ul. Piłsudskiego 6; tel. (centrala) 14-63-17-300; e-mail: [email protected]).
 3. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych dla Diecezji Tarnowskiej – e-mail: [email protected], tel. 14-63-17-307.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze danych osobowych, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego lub prawa świeckiego.
 5. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi udział w pielgrzymce.
 6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty (krajowe bądź zagraniczne), które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.
 7. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu pielgrzymki lub przez okres niezbędny do realizacji innych statutowych celów Kościoła katolickiego.
 8. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w sposób bezpieczny i poufny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce prywatności, o których będzie informować na swojej stronie internetowej.
 10. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w sprawach regulowanych prawem świeckim – adres pocztowy: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) lub Kościelny Inspektor Ochrony Danych (w zakresie objętym prawem kanonicznym – adres pocztowy: Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa; e-mail: [email protected])